Εναρμόνιση διαδικασιών με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)

                Σε  συνέχεια  της  επικοινωνίας μας και  στο  πλαίσιο  της  εφαρμογής  του  Ευρωπαϊκού κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), με το παρόν e-mail μας παρέχετε ρητά τη συγκατάθεσή σας στη λήψη και διαβίβαση σε συνεργάτες μας (ακόμη και εκτός ΕΕ (nonadequate Countries) όταν απαιτείται), προσωπικών δεδομένων που μας έχετε διαθέσει για την υλοποίηση της ταξιδιωτικής υπηρεσίας που ζητήθηκε, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων, με  οποιοδήποτε  πρόσφορο  τρόπο (π.χ Αριθμός  Διαβατηρίου/Αριθμός  Δελτίου  Ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα),ακόμη και αν αυτά αφορούν ανήλικους ταξιδιώτες.

                Η  εταιρεία  μας  κρατά  αρχείο  όσων  στοιχείων  απαιτούνται  για  την  ολοκλήρωση  των εμπορικών της συναλλαγών. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις σχετικές νομοθεσίες. Πρόσβαση σε αυτά έχει μόνο εντεταλμένο προσωπικό της εταιρείας.

                Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.onlineholidays.gr/privacy-policy/

                Harmonize Procedures with EU’s Privacy Policy (GDPR)

                Following our communication and in the context of the implementation of the European Privacy Policy (GDPR), this email expressly gives us your consent to receive, process and provide, as necessary, to our partners(even outside EU (non adequate Countries) if needed) personal data you have given us, in order to implement the travel service you requested, including sensitive medical data, in any possible way (e.g. x Passport Number / Identity Card Number, date of birth, nationality),even if they concern minors.

                Our company keeps a record of what is required to complete its trading transactions. The data will be kept for as long as required by the relevant laws. Only authorized personnel of the company have access to them.

                You   can   learn   more   about   our   Company’s   Privacy   Policy   at https://www.onlineholidays.gr/privacy-policy/